Algemene voorwaarden

opgemaakt op 30 oktober 2016

1. Definities


1.1. De klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Yellow Ducks VOF, hierna te noemen Yellow Ducks, wordt gesloten.
1.2. Producten en diensten van Yellow Ducks: de door Yellow Ducks te exploiteren producten en diensten.
1.3. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk (of per e-mail) bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Yellow Ducks.
1.4 Dienst: een activiteit waarbij kennis of kunde van Yellow Ducks op de klant wordt overdragen of waarbij Yellow Ducks de klant hierin faciliteert.

2. Algemene bepalingen en toepasselijkheid


2.1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Yellow Ducks.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Yellow Ducks, voor de uitvoering waarvan door Yellow Ducks derden dienen te worden betrokken.
2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Yellow Ducks en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
2.5 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

3. Aanbieding en acceptatie

3.1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Yellow Ducks gedaan, zijn vrijblijvend, behalve indien door Yellow Ducks schriftelijk anders is vermeld. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, reis- en verblijfskosten en consumpties, tenzij anders aangegeven.
3.2. Een aanbieding of offerte gedaan door Yellow Ducks heeft een geldigheidsduur van 30 dagen.
3.3. Acceptatie van offertes en prijsopgaven kunnen zowel schriftelijk als per e-mail door de klant geschieden. Na bevestiging van deze acceptatie door Yellow Ducks (van levering van één of meer producten of diensten van Yellow Ducks) is sprake van een bindende overeenkomst.
3.4 Inschrijvingen voor diensten via de website zijn bindend na ontvangst en bevestiging door Yellow Ducks.
3.5 Er geldt een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen na inschrijving of acceptatie van offerte of prijsopgave door de klant, tenzij de levering van één of meer producten of diensten binnen deze termijn vallen. In dat geval vervalt de bedenktermijn.
3.6 De klant is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.

4. Aanvang van de overeenkomst


4.1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: de klant geeft schriftelijk of via e-mail aan de offerte/prijsopgave te accepteren of zich in te schrijven en Yellow Ducks geeft aan de acceptatie te hebben ontvangen en de opdracht te accepteren; overeengekomen vergoedingen dienen binnen 14 dagen na facturatie te zijn bijgeschreven op de financiële rekening van Yellow Ducks.
4.2. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts schriftelijk geschieden.

5. Duur, annulering en beëindiging


5.1. Yellow Ducks kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien de klant aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Yellow Ducks niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
5.2 Bij annulering langer dan 28 dagen voor de overeengekomen datum voor levering van de diensten en/of producten is annulering kosteloos. Bij annulering door de klant tussen 28 en 14 dagen voor de overeengekomen datum voor levering van de diensten en/of producten is de klant gehouden 50% van de overeenkomst waarde te voldoen. Bij annulering door de klant 14 dagen of korter voor de overeengekomen datum voor levering van de diensten en/of producten is de klant gehouden 100% van de overeenkomst waarde te voldoen.
5.3 Het is altijd mogelijk om een cursist  te vervangen door een derde. Dit dient voor aanvang van de opleiding doorgegeven te worden per post of e-mail. Bij vervanging zullen we € 25,- administratiekosten doorberekenen.
5.4 Yellow Ducks behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname een training te annuleren. Hierbij vervalt de oorspronkelijke inschrijving en zal Yellow Ducks een passend alternatief voorstellen. Bij akkoord dient deze per email of schriftelijk bevestigd te worden waarna een nieuwe overeenkomst is aangegaan.

6. Overmacht


6.1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst worden verstaan alle feiten en omstandigheden vallend buiten de controle van Yellow Ducks, waardoor correcte nakoming door Yellow Ducks verhinderd wordt.
6.2. Yellow Ducks is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht.
6.3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Yellow Ducks opgeschort.

7. Uitvoering


7.1 Yellow Ducks heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
7.2 De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Yellow Ducks aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Yellow Ducks worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Yellow Ducks zijn verstrekt, heeft Yellow Ducks het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Klant de gegevens aan Yellow Ducks ter beschikking heeft gesteld. Yellow Ducks is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Yellow Ducks is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

8. Prijzen


8.1. Yellow Ducks heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 14 dagen voordat deze ingaan aan de klant bekend gemaakt. De klant is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.
8.2. Alle prijzen genoemd op de website van Yellow Ducks zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.

9. Betalingsvoorwaarden


9.1. De betaling voor goederen en diensten dient te worden voldaan binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur.
9.2 In geval van een dienst (zie artikel 1.4) dient de betaling te zijn voldaan voor de dienst genoten wordt, aangezien diensten niet meer kunnen worden ingenomen bij wanbetaling.
9.3. De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen, tenzij anders is overeengekomen. De klant is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.
9.4. De verschuldigde kosten dienen, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te worden voldaan, zo niet behoudt Yellow Ducks het recht de presentatie (tijdelijk) stil te leggen. De vergoeding voor andere kosten dienen tevens binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te worden voldaan tenzij anders is
overeengekomen. Yellow Ducks stuurt de klant per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.
9.5. Indien de klant niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan de klant medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is de klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en worden wettelijke rente en incassokosten met een minimum bedrag van €40 in rekening gebracht.
9.6. Indien de klant van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan de klant de bezwaren binnen twee weken na de factuurdatum aan Yellow Ducks kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Yellow Ducks een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.
9.7. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de klant zullen de verplichtingen van de klant onmiddellijk opeisbaar zijn.
9.8 In geval van terugbetaling van Yellow Ducks aan de klant zal dit geschieden binnen 14 dagen nadat dit geconstateerd is en door beide partijen is geaccepteerd.

10. Materialen

10.1 Yellow Ducks blijft eigenaar van alle materialen die zij heeft meegenomen voor het uitvoeren van de dienst tenzij expliciet anders is overeengekomen in de offerte of prijsopgave die door beide partijen is geaccepteerd.

11. Eigendomsrecht en Copyright


11.1 Het door in het kader van de overeenkomst Yellow Ducks geleverde blijft eigendom van Yellow Ducks totdat de klant alle verplichtingen uit de met Yellow Ducks gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
11.2 Het copyright en eigendomsrecht van alle uitingen die tijdens een door Yellow Ducks uitgevoerde dienst worden getoond en gebruikt berust bij LEGO SYSTEM A/S, LEGO Education.

12. Overdracht van rechten en verplichtingen


12.1. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

13. Geschillenregeling en toepasselijk recht


13.1. Alle geschillen tussen partijen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen, indien niet anders tussen partijen is overeengekomen, door de meest gerede partij worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde Nederlandse rechter.
13.2. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Yellow Ducks en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
13.3. Op elke overeenkomst tussen Yellow Ducks en de klant is Nederlands recht van toepassing.